Wielkopolskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów zorganizowało otwartą innowacyjną konferencję naukową pn. " Medycyna Zintegrowana. Homeopatia a nowy paradygmat w nauce?. Konferencja odbyła się 29 września 2013r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego , w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37. Informacje i zaproszenia na konferencję widniały na stronie internetowej WSHLiF , rozsyłane były także za pomocą poczty elektronicznej. Afisz informacyjny umieszczono w Biuletynie Lekarskim Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Świat Nauki - Sientific American, Biuletynie Miejskim, Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny. O wydarzeniu informowano także na stronach internetowych m.in. Miasta Poznania, Pulsu Medycyny, Rynku Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowych Izb Aptekarskich. Z afiszem informacyjnym można się było zapoznać także na popularnych portalach społecznościowych ? w ten sposób o wydarzeniu informowała m.in. Sekcja Studencka Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

 

Konferencja stanowiła okazję do wymiany poglądów, doświadczeń i podjęcia dialogu z zaproszonymi specjalistami na temat medycyny zintegrowanej. Z pewnością przyczyniła się również do rozszerzenia wiedzy uczestników w zakresie medycyny homeopatycznej oraz umożliwiła zapoznanie się z najnowszymi badaniami klinicznymi w tej dziedzinie. W konferencji brało udział 200 osób.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji była prezes dr Gabriela Śniatała oraz prezesi poprzednich kadencji: dr Jan Baranowski, dr Wojciech Wika oraz członek zarządu WSHLiF mgr Konstancja Majewska.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. dr hab. Elżbieta Malarczyk ? członek międzynarodowej grupy badawczej GIRI ( Groupe International de Recherche sur I'Infinitésimal) , zajmującej się badaniami nad rozcieńczeniami homeopatycznymi. Wśród członków Komitetu Naukowego znaleźli się : prof. dr hab. med. dr h. c. m. Antoni Pruszewicz,

prof. dr hab. med. dr h. c. Andrzej Obrębowski, prof. dr hab. Leon Drobnik, prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski, prof. dr hab. Jerzy Konarski, prof. dr hab. Jerzy Krysiński, prof. dr hab. med. Krzysztof Linke, prof. dr hab. Irena Matławska, prof. dr hab. Wiesław Markwitz, prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak, prof. dr hab. Zyta Płotkowiak, prof. dr hab. Juliusz Przysławski, prof. dr hab. Honorata Shaw, Ks. Prof. dr hab. Leszek Wilczyński, prof. dr hab. WojciechWrzosek, dr hab. Beata Stanisz, dr n. med. inż. Krzysztof Piotr Michalak, dr n. med. o. Jacek Norkowski OP, dr n. farm. Danuta Partyka, lek. med. Andreas Dymek, lek. med. Konrad Menhard, lek. med. o. Stefan Norkowski OP.

Pierwszą sesję prowadził prof. dr hab. Leon Drobnik oraz prof. dr hab. Honorata Shaw.

Drugą sesję prowadziła prof. dr hab. Elżbieta Malarczyk oraz prof. dr hab. Jaromir Piotr Jeszke.

Trzecią sesję poprowadziła prof. dr hab. Irena Matławska oraz prof. dr hab. Wojciech Wrzosek.

Patronatem Honorowym objął Konferencję Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

Patronatu Honorowego udzielili również : Naczelna Rada Aptekarska, Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska oraz Międzynarodowa Akademia Zaawansowanej Homeopatii.

W niedzielę 29 września, o godz. 9.00, gości i uczestników konferencji powitała dr Gabriela Śniatała, prezes WSHLiF, po czym dokonała uroczystego otwarcia. Następnie dr Wojciech Wika przedstawił historię Stowarzyszenia.

Program konferencji obejmował 4 sesje referatowe. Wygłoszono 11 wykładów.

Pierwszą sesję referatową rozpoczęła dr Gabriela Śniatała wygłaszając wykład pt. ? Integracja metod leczenia dla dobra pacjenta?. Prelegentka przedstawiła nowy nurt w medycynie światowej- medycynę zintegrowaną czyli partnerstwo medycyny akademickiej (alopatii), homeopatii, izopatii, ziołolecznictwa, akupunktury, psychologii, fizjoterapii i innych skutecznych metod leczenia. Współpraca oparta na zaufaniu i wzajemnej pomocy ma na celu zapewnienie pacjentom wszystkich zdobyczy współczesnej medycyny. Medycyna zintegrowana to praktyka , w której lekarz dla osiągnięcia optymalnych efektów skupia się na całym człowieku co daje lepszy standard opieki zdrowotnej i zmierza do celu medycyny zintegrowanej- wyleczenia chorób przewlekłych.W praktyce widzimy komplementarność a nawet kompatybilność systemów terapeutycznych co jest logicznym i etycznym argumentem, aby dokonać  połączenia medycyny różnych nurtów.

Kolejnym wykładowcą , który zabrał głos na konferencji był lek. med. Radosław Jadczak. Przedstawił on referat pt. ? Homeopatia ? efektywność, skuteczność i koszty leczenia?, ukazując fundamentalną zasadę homeopatii, sytuację leków homeopatycznych we współczesnym świecie , a także kwestię refundacji oraz sytuację prawno-rejestracyjną homeopatii. Wykład opierał się na analizie raportu HTA ? raportu, który został opracowany dla Federalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szwajcarii w ramach ? Programu Oceny Medycyny Komplementarnej? w celu analizy specjalizacji homeopatii pod kątem skuteczności, adekwatności i opłacalności. Radosław Jadczak podkreślił, że zestawienia takie jak ów raport mogą znacznie przyczynić się do większej popularności homeopatii oraz pomóc znaleźć homeopatii odpowiednie miejsce wśród skutecznych, bezpiecznych i relatywnie tanich metod leczenia.

Następnym prelegentem był ks. dr Adam Sikora z wykładem pt. ? Służba zdrowia wobec podstawowych dóbr pacjenta?. Omówił on istotny współcześnie problem humanizacji medycyny. Podkreślił konieczność dostrzeżenia w relacjach międzyludzkich zachodzących w służbie zdrowia ( w relacjach pacjent ? lekarz) pewnych podstawowych wartości. Wyróżnił przy tym 3 zasadnicze wartości : podmiotowość pacjenta, życie ludzkie jako dobro podstawowe oraz prawdę jako powinność moralną. Powiązanie powyższych wartości stanowi o traktowaniu i przeżywaniu sytuacji medycznych jako sytuacji moralnych. Ich nieuwzględnienie prowadzi do dehumanizacji medycyny i sprowadzenia pacjenta tylko do przypadku i kazusu medycznego, co dalekie jest od ideału, do którego powinno się dążyć.

Ostatnim wykładem pierwszej sesji referatowej był wykład autorstwa lek. med. Jana Baranowskiego pt. ? Stan wegetatywny leczony metodą homeopatyczną? przedstawiający przypadek 12-letniej dziewczynki po ciężkim wypadku komunikacyjnym. Autor udokumentował 3-letnie leczenie za pomocą fotografii udostępnionych za zgodą ojca pacjentki.

Po krótkiej przerwie, drugą sesję referatową rozpoczął dr Sujit Chatterjee ? doktor homeopatii i wykładowca Międzynarodowej Akademii Zaawansowanej Homeopatii od początku jej powstania.

Podczas konferencji dr Sujit Chatterjee przedstawił dwa referaty : ?Przepis na sukces : połączenie starego z nowym w praktyce homeopatycznej? oraz ? Model integracji alopatii i homeopatii w onkologii.? Opierając się na przypadkach m.in. żółtaczki autoimmunologicznej, rozległych poparzeń i cukrzycy typu 2, ostrej egzemy połączonej z owrzodzeniem nóg, atopowego zapalenia skóry, trądziku różowatego, raka przełyku, raka płaskokomórkowego jamy ustnej, raka płuc czy też zaburzeń psychicznych. Prelegent przedstawił skuteczność leczenia homeopatycznego w tak poważnych przypadkach jak np. choroby nowotworowe. Największe sukcesy w praktyce klinicznej osiąga się dzięki połączeniu dogłębnej znajomości medycyny alopatycznej z tradycyjnymi narzędziami homeopatycznymi, takimi jak materia medica i repertorium , przy wykorzystaniu bardziej nowoczesnych koncepcji homeopatycznych, takich jak miazmy, odczucia i królestwa.

Dr Chatterjee podkreślił, że takie nastawienie do homeopatycznego rozpatrywania przypadku umożliwia pożądaną integrację i ujednolicenie starego i nowego sposobu myślenia, a przez to pomaga wyleczyć pacjenta. Zalety tego zintegrowanego podejścia zapewniają homeopatom odzyskaną na nowo pewność siebie i zdolność leczenia szerokiego zakresu chorób i dolegliwości.

W tej części referatowej przedstawiono również wykład autorstwa dr med. Olgi Trzebiatowskiej-Trzeciak oraz lek. med. Grażyny Milewskiej pt. ? Guz mózgu leczony metodą homeopatyczną? będący opisem przypadku remisji guza mózgu u 6-letniego chłopca w obserwacji 13-letniej. Przypadek ukazał, że w efekcie podjętej terapii homeopatycznej ustąpiły zmiany nowotworowe w CUN jak i większość objawów klinicznych.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Jaromir Piotr Jeszke z wykładem pt. ? Dzieje homeopatii ? laboratorium działania idei nieparadygmatycznej w nauce?. Profesor postrzega zjawisko homeopatii jako należące do ciekawszych w historii medycyny, swoiste laboratorium dla analizy dziejów doktryny nieparadygmatycznej.

W dalszej części konferencji głos zabrała lek. med. Gabriela Śniatała przedstawiając referat pt. ? Zespół antyfosfolipidowy leczony metodą homeopatyczną?. Autorka skupiła się na opisie analizy i leczenia homeopatycznego 37-letniej kobiety chorującej na zespół antyfosfolipidowy. Pacjentka wykazywała dolegliwości w zakresie 17 specjalności medycznych. Odnotowano 60 symptomów umysłu i ciała, w tym poronienia, migreny, zaburzenia pamięci, utraty przytomności, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, objawy przypominające SM, miastenie, neuropatie, zapalenie stawów, livedo redicularis i obecność antykoagulantu toczniowego oraz przedłużony APTT. Leczenie homeopatyczne w ciągu 12 miesięcy spowodowało ustąpienie objawów klinicznych choroby. Prelegentka podkreśliła, że ? istnieje kompatybilność systemów leczenia alopatycznego i homeopatycznego. W tym przypadku nie było możliwości leczenia medycyną akademicką. Przedstawiona historia pacjentki wskazuje, że integracja systemów medycznych jest niezbędnie konieczna do osiągnięcia celu medycyny ? przywrócenia i utrzymania zdrowia człowieka?.

W następnej kolejności zaplanowano referat dr Marcina Moskalewicza pt. ? Medykalizacja jako zaczarowanie świata?. Z uwagi na nagłą niedyspozycję referat odczytał dr Piotr Stach.

Na początku odczytu autor przytacza przykłady egzemplifikujące wybrane aspekty medykalizacji ? zjawiska polegającego na postępującym definiowaniu zjawisk pierwotnie niemedycznych jako zjawisk medycznych, a więc na opisywaniu ich za pomocą języka medycznego, włączaniu w obszar kompetencji i władzy lekarzy oraz radzeniu sobie z nimi za pośrednictwem środków uznawanych za medyczne. Autor przedstawił wymiary medykalizacji. Stwierdził, że medykalizacja nie jest procesem linearnym, kierunkowym i polegającym po prostu na wzroście czy akumulacji. Zauważył również, że współcześnie mamy do czynienia także z demedykalizacją (przykład homoseksualizmu, który na zachodzie, w latach 70. przestał być uznawany za chorobę) oraz wspominiał, że czynniki sprzyjające medykalizacji nie są homogeniczne.

Wykładem kończącym konferencję był wykład prof. dr hab. Elżbiety Malaraczyk pt. ?Homeopatia oparta na faktach naukowych?. Pani Profesor przedstawiła dane eksperymentalne dotyczące aktualnych badań nad oddziaływaniami niskich i bardzo niskich dawek substancji biologicznych czynnych na organizmy żywe. Badania te uzasadniają uznanie homeopatii jako nowoczesnej, nieinwazyjnej metody leczniczej, komplementarnej do innych metod terapeutycznych stosowanych w medycynie. Sukcesy w leczeniu metodą homeopatyczną lekarzy poparte badaniami eksperymentalnymi wymuszają zmianę paradygmatu w nauce. 200 letnia praktyka lekarzy i farmaceutów poparta współczesnymi odkryciami fizyki kwantowej, chemii i nanotechnologii  oraz badaniami klinicznymi  upoważnia do stwierdzenia, że wkraczamy w nowy paradygmat w nauce.

Wszystkie referaty wygłoszone na konferencji ukazały się drukiem ? w większości wypadków w poszerzonej wersji ? w pokonferencyjnym wydaniu ? Praktycznej homeopatii? wydawnictwa Similium, które stanowiło element pakietu konferencyjnego.

Za udział w konferencji farmaceuci mieli możliwość uzyskania 8 punktów edukacyjnych.

Konferencja w sposób znamienny przyczyniła się do rozwoju wiedzy jej uczestników o homeopatii jako kompletnego systemu leczenia .

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego oraz Przewodnicząca Komitetu Naukowego otrzymały list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. Prezes Gabriela Śniatała otrzymała list z kancelarii Księcia Walii i Księżnej Kornwalii podkreślający szlachetność przedsięwzięcia.