Statut Polskie Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów

 

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA HOMEOPATÓW LEKARZY I FARMACEUTÓW
im. JERZEGO ŁOZOWSKIEGO

(tekst jednolity)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. Jerzego Łozowskiego", w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Poznań.

 

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

 

§ 4

1.Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

2.Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. Jerzego Łozowskiego, w części centralnej krzyż opleciony kwiatem i liściem Datura stramonium i wpisanym hasłem głównej zasady homeopatii "similia similibus curentur".

 

§ 5

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są oddziały. Oddział może obejmować jedno lub kilka województw. Oddziały posiadają osobowość prawną.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest poznawanie, prowadzenie badań i szkolenie w zakresie homeopatii oraz propagowanie i upowszechnianie leczenia wg zasad tej metody.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Propagowanie zdobyczy homeopatii wśród lekarzy i farmaceutów oraz udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

2.Prowadzenie działalności usługowej, to znaczy leczniczej metodą homeopatii w gabinetach lekarskich, klinikach i szpitalach.

3.Prowadzenie działalności na rzecz uruchomienia produkcji, importu i dystrybucji leków homeopatycznych oraz rozszerzenia sieci aptek prowadzących sprzedaż leków homeopatycznych.

4.Prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

5.Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych oraz kursach szkoleniowych.

6.Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności i sumienności zawodowej wśród lekarzy i farmaceutów homeopatów.

7.Wydawanie własnego, specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji.

8.Podejmowanie wszelkich prac zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu homeopatii i współdziałania w tych sprawach z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i na świecie.

9.Realizowanie zasady, że leczeniem homeopatycznym zajmują się wyłącznie lekarze, a wytwarzaniem leków magistrowie farmacji z odpowiednim w tym zakresie w obu przypadkach wykształceniem.

10. Prowadzenie systemu certyfikacji lekarzy i farmaceutów z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)kandydatów,

b)zwyczajnych,

c)wspierających,

d)honorowych.

 

§ 10

Członkami Stowarzyszenia są:

1.Członkowie zwyczajni, którymi są lekarze medycyny, stomatologii, weterynarii oraz magistrowie farmacji, którzy złożą pisemną deklarację członkowską oraz uzyskają pozytywną opinię Zarządu, po zakończeniu okresu kandydackiego i po spełnieniu poniższych kryteriów:

a)ukończą kurs kwalifikacyjny z zakresu klasycznej homeopatii (np.: A, B, C, ew. D, E, F) lub równorzędne uznane przez krajowe i międzynarodowe organizacje homeopatyczne (LMHI oraz ECCH),

b)wykażą się aktywną pracą w działalności Stowarzyszenia,

c)stosują w swojej praktyce zasadę podobieństwa.

2.Okres kandydacki może trwać od 2 do 5 lat.

3.Członkowie wspierający, osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego upełnomocnionego przedstawiciela.

4.Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój homeopatii i Stowarzyszenia.

5.Cudzoziemiec mieszkający w kraju lub za granicą może być członkiem Stowarzyszenia po spełnieniu warunków opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6.Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

 

§ 11

1.Nabycie praw członka zwyczajnego i wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w § 10 niniejszego statutu, z wyjątkiem założycieli Stowarzyszenia - członków komitetu założycielskiego, którzy nabyli członkostwa z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o rejestracji.

2.Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 12

1.Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia,

b)dbać o jego dobre imię,

c)popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d)przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

e)terminowo opłacać składki członkowskie.

2.Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:

a)czynne i bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem pkt. 3,

b)prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,

c)prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia,

d)prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia,

e)prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie,

f)prawo do korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,

g)członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

3.Członkowie kandydaci, wspierający oraz honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.

 

§ 13

1.Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:

a)śmierci członka,

b)wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,

c)skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

d)wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2.Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

3.Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

a)nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,

b)utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

4.Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

a)nie przestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)działania na szkodę Stowarzyszenia,

c)utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,

d)na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a) i b).

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków lub Delegatów,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 15

W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów. Liczba delegatów przypadająca na poszczególne Oddziały jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale i jest określona, przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów, uchwałą Zarządu. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

 

§ 16

1.O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum).

2.Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych.

 

Walne Zebranie Członków
 
§ 17

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnienia są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.

2.Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co 3 lata, a sprawozdawcze jeden raz w roku.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)z własnej inicjatywy,

b)na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7.Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

8.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a)uchwalenie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,

b)ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,

c)rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

d)wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

e)udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

f)uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania,

g)powołanie Biura Stowarzyszenia,

h)rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia,

i)podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,

j)podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,

k)podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l)podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

9.O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

10.W razie braku quorum określonego w § 16 niniejszego statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

11.Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności honorowego członka Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

12.Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.

 

Zarząd
 
§ 18

1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 10 członków w tym prezesa, viceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2.W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.

3.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.

4.Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

5.Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

a)zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

b)opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,

c)realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d)podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,

e)prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,

f)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,

g)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

h)ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, przy czym Zarząd może w drodze uchwały zwolnić od płacenia składek niektóre grupy członkowskie,

i)powołuje w miarę potrzeb fachowe organy takie jak komisje, zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia,

j)zatrudnia pracowników Biura w razie powołania go przez Walne Zebranie Członków,

k)składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

l)rozstrzyganie sporów z tytułu członkostwa.

6.Zarząd powołuje Oddziały i określa obszar ich działania.

7.Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub jego zastępca.

8.Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

9.W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Stowarzyszenia - prezes może podejmować stosowne decyzje.

10.Ponadto do Zarządu należą wszystkie sprawy i uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

11.Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.

 

Komisja Rewizyjna
 
§ 19

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2.W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

4.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

a)nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b)przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

c)wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

5.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

6.Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

Rozdział V

Oddziały Stowarzyszenia

 

§ 20

Zarząd Stowarzyszenia może na wniosek co najmniej 20 członków powołać Oddział i ustalić jego obszar działania.

 

§ 21

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 22

Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 24

1.Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co 3 lata.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie co najmniej 1/4 członków i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie 6 tygodni od chwili złożenia wniosku.

3.Walne Zebranie Członków zwoływane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków, a zwoływane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków. Drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

 

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1. Ustalenie głównych kierunków działania Oddziału.

2. Wybór Przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.

3. Uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

 

§ 26

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Oddziału i reprezentuje je na zewnątrz. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes i są one protokołowane.

 

§ 27

1.Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, jego Zastępcy i Sekretarza.

2.Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.Jeżeli osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu przestaje ją pełnić w czasie kadencji, to zastępuje go Zastępca i pełni ją do dnia, na który przypadałby koniec kadencji jego poprzednika.

 

§ 28

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwalanie rocznych planów działania oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.

3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

4. Powoływanie komisji problemowych zarówno stałych jak i doraźnych.

5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Oddziału.

7. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami dotyczącymi usprawnienia i poszerzenia działalności Oddziału.

8. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.

9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

§ 29

Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, których to komisja wybiera ze swego grona. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.

 

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1. Kontrola działalności Oddziału co najmniej raz na rok.

2. Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności Oddziału.

3. Składanie podczas Walnego Zebrania Członków sprawozdania ze swej działalności.

4. Wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

§ 31

Jeżeli w czasie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zaprzestanie w nich działalności więcej niż 1/3 wybranych członków, organy te mogą dokooptować do swego składu brakującą liczbę członków. Ich kadencja kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

 

§ 32

Gospodarkę finansową Oddział prowadzi na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 

§ 33

Kontrolę nad wszystkimi władzami Oddziału sprawują odpowiednie władze Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Biuro Stowarzyszenia

 

§ 34

1.Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.

2.Strukturę organizacyjną Biura oraz regulamin pracy określi Zarząd Stowarzyszenia w drodze podjętej uchwały.

3.Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności informacyjnej, szkoleniowej, marketingowej, konsultingowej, wydawniczej w zakresie homeopatii oraz obsługi władz Stowarzyszenia.

4.Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

 

§ 35

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes działający samodzielnie. Zarząd może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli jednemu z viceprezesów, działającemu łącznie z jednym z członków Zarządu. Zarząd może udzielić pracownikowi Biura pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

 

Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 36

1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)składki członkowskie, wpisowe,

b)dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c)dotacje,

d)darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,

e)dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,

f)dochody z ofiarności publicznej.

2.Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

Rozdział VIII

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 37

1.Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:

a)podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,

b)wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2.Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych (quorum) i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.

3.Majątek z zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji.

4.Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.

5.Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

6.W sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o Stowarzyszeniach i inne ogólnie obowiązujące.

7.W sprawach likwidacji i ogłoszenia upadłości Stowarzyszenia nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach i prawa upadłościowego.

 

Postanowienia końcowe
 
§ 38

Składki członkowskie oraz wpisowe wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

 

§ 39

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.