Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego (zwane dalej Stowarzyszeniem) reprezentowanego przez Kancelarie Adwokackie Wodna 15/ 4

 

            Jako Polskie Stowarzyszenie Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J. Łozowskiego pragniemy wyrazić zaniepokojenie stanowiskiem wyrażonym Przez Pana Macieja Hamankiewicza, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej zawartym w liście kierowanym do Pana Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia oraz Pana Marka Niechciała, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W piśmie tym przedstawiono propozycję wprowadzenia konieczności umieszczania na opakowaniach produktów homeopatycznych oświadczeń o braku dowodów potwierdzających skuteczność terapeutyczną tych produktów lub wiarygodnych źródeł potwierdzających taką skuteczność. Stanowisko to jest niezwykle krzywdzące nie tylko dla całego środowiska lekarzy i farmaceutów homeopatów, ale także dla pacjentów, dla których homeopatia jest niejednokrotnie jedyną skuteczną, bezpieczną i tanią metodą leczenia. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że brak jest dowodów na skuteczność tego typu terapii, wręcz przeciwnie- Raport sporządzony przez Szwajcarską Agencję Oceny Technologii Medycznych wykazał w sposób jednoznaczny, że homeopatia jest jedną ze skutecznych metod leczenia.

            Abstrahując od powyższego, należy wyraźnie podkreślić, że ustawodawstwo krajowe, z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, determinowane jest linią prawodawczą i orzeczniczą europejskiego systemu. Nie jest zatem celowe wprowadzenie regulacji krajowych niespójnych z przepisami Unii Europejskiej. Ewentualne propozycje legislacyjne w przedmiotowej sprawie powinny pojawić się w pierwszej kolejności na poziomie europejskim. Warto zaznaczyć, że rozwój regulacji przyjmowanych w tej materii na szczeblu Unii Europejskiej podąża w oczywiście odwrotnym kierunku niż proponowany przez Pana Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Wyraża się to chociażby w ustanowieniu specjalnej uproszczonej procedury rejestracji homeopatycznych produktów leczniczych.

            Państwa Członkowskie Unii Europejskiej mają bogate tradycje leczenia homeopatycznego, a fakt ten jest uwzględniany w Prawodawstwie Europejskim m. in. w  Dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na których regulację powołuje się Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w swoim liście, nie mają możliwości korzystania z wiedzy i tradycji leczenia terapią homeopatyczną, z której korzystają Europejczycy, a co za tym idzie niższy jest stopień świadomości konsumentów w USA w kwestii środków homeopatycznych. Występowanie tak silnych dysproporcji w ugruntowaniu tradycji leczenia homeopatycznego powoduje, że niedopuszczalne staje się przełożenie regulacji przyjętej przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na grunt polskiego porządku prawnego, a tym bardziej na Wspólnotę Europejską. W opinii Stowarzyszenia inicjatywa Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej mająca na celu wprowadzenie zmian w zakresie oznaczeń leków homeopatycznych jest jedynie tematem zastępczym dla problemów, z którymi aktualnie mierzy się środowisko lekarskie.