Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. J.Łozowskiego,
ma przyjemność zaprosić na Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na godzinę 18:00 (II termin 18:30) w dniu 8 czerwca 2013 roku w Sali Konferencyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 49-51 w Poznaniu.

PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów im. Jerzego Łozowskiego w Poznaniu zwołanego na dzień 8 czerwca 2013 roku.

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF przez Prezes Gabrielę Śniatała
 2. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania Członków WSHLiF.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu WSHLiF za rok 2012.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego WSHLiF za rok obrotowy 2012.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Zbisława Borowiaka
 10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu WSHLiF za rok 2012.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu WSHLiF w roku obrotowym 2012.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium za rok 2012: prezesowi Gabrieli Śniatała, v-ce prezes Grażynie Milewskiej, sekretarzowi Ewie Nowackiej-Jackowskiej, skarbnikowi Annie Furmaniuk, członkowi Zarządu Konstancji Majewskiej.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej przewodniczącemu Zbisławowi Borowiakowi, członkowi Bogusławie Cofta, członkowi Tomaszowi Prościńskiemu za rok 2012.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WSHLiF.


W imieniu Zarządu
Gabriela Śniatała
Prezes WSHLiF